Inscripció online

* Amb aquesta inscripció, autoritzo a l’organització de CORREPERASPANOB a emprar el material gràfic en el que hi pugui aparèixer la meva persona, en tasques de divulgació de l’acte, tant en aquesta com en futures edicions.